Dokumenta koja su potrebna za upis deteta u vrtić

Za Dete:
1. Odbijenica
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Potvrda od pedijatra da dete može u kolektiv
Za Roditelja / Podnosioca zahteva:
1. Državljanstvo
2. Očitana lična karta
3. Fotokopija kartice sa brojem tekućeg računa